תקנון האתר

כללי

 1.  אתר  www.afecto.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט בבעלות פרטית  (להלן:  "בעלי האתר"). בעלי האתר מנהלים את האתר, במסגרתו מופעלת חנות  וירטואלית לציבור הגולשים בישראל. כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה באתר ייעשו אך ורק על פי ההוראות המפורטות בתקנון זה ובמקומות אחרים באתר.
 2. כל האמור בתקנון זה מתייחס ומופנה לשני המגדרים, זכר ונקבה, וככל שנכתב בלשון נקבה או זכר, נכתב כך מטעמי נוחות בלבד.
 3. השימוש באתר יעשה על ידי כל גולשת, בין שהיא משתמשת רשומה ובין אם לאו, בכפוף לתנאי השימוש של האתר , כפי שנקבעו בתקנון זה (להלן: "התקנון"). אנא קראו את התקנון בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמתכם לכלל האמור בו. כמו כן התקנון יחול על כל שימוש שיעשה על ידכם באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינכם ובין בעלי האתר, לרבות כל מי מטעמם.

 

 

 1. התנאים חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, טלפון חכם, מחשב לוח, מקלט טלוויזיה או כל ציוד קצה אחר). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות האינטרנט, ובין אם באמצעות כל תקורת אחרת.

 

פרשנות

 1. פרשנות מונחים בתקנון:

5.1          המונח "בעלי האתר" כולל את בעלי האתר, מנהליו, עובדיו, שלוחיו, מפעיליו, עובדיהם, וכל אדם אחר המשתתף במישרין או בעקיפין בהפעלת האתר ושלוחיהם.

5.2          האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך.

5.3          האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.

5.4          הגדרות נוספות יפורטו ביתר הסעיפים.

 

 1. כותרות הסעיפים הינן לנוחות הצדדים ולא יעשה בהן שימוש לשם פרשנות ההסכם ותניותיו.

 

הצהרות הגולשת

 1. הגולשת באתר מצהירה שקראה את התקנון, הבנה את כל האמור בו והעצם הגלישה באתר מהווה את הסכמתה לתחולת התקנון בכל יחסיה עם האתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הגולשת מצהירה ומתחייבת שהיא קראה והבינה את  כל האמור בפרק: שמירה על פרטיות המשתמשת (מדיניות פרטיות) ושעצם מסירת מידע, לרבות פרטי כרטיס האשראי לאתר מהווה  ומבטאת את הסכמתה מדעת לאמר בפרק זה ומחחיב אותה.

 

 

שינויים ועדכונים באתר

 1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן מעת לעת את התקנון ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ועל ציבור הגולשות להתעדכן עצמאית בשינויים אלה, בפרט לפני כל רכישה באתר.

 

 1.  כמו כן, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן ולשנות את האתר, מבנהו, עיצובו ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. לא תהיה למשתמשת כל טענה ו/או תביעה נגד בעלי האתר, בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

 

 1. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים ו/או זרים; בעלי האתר אינם אחראים לשירותים באתרים אחרים מכל בחינה שהיא וגם לא על כל פגיעה ברגשות  המשתמשות. הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים באתר וכל הרכיבים בו, לרבות שם האתר, שם המתחם, התוכנות והמידע המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, סימני המסחר (בין שהם רשומים או שאינם רשומים), העיצוב, הטקסטים, הסמלים, התמונות, המנגינות, קבצי המולטימדיה וכל מידע אחר שייכים לבעלי האתר, אשר אחסנו את המידע בו וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש ברכיבים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, מכירה, השכרה, הצגה, תרגום, יצירה נגזרת, העמדה לרשות הציבור, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מבעלי האתר, מראש ובכתב. זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושם של בעלי האתר בלבד.

 

 1. השם וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושם של בעלי האתר ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

 1. ככל שיש סימני מסחר שנמסרו לפרסום על ידי צדדים שלישיים המציעים מוצרים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושם של אותם צדדים שלישיים ואין להשתמש בהם ללא הסכמתם.

 

 1. אסור להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, ללא קבלת הסכמת בעלי האתר, מראש ובכתב. בכלל זה אסור לאסוף נתונים מן האתר באמצעות מנועי "עכביש" או תוכנות אחרות, ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

 

 1. אסור להציג את האתר או כל חלק ממנו בתוך מסגרת (frame), גלויה או סמויה, אולם, מותר לקשר לעמודים המצויים בתוכו ולשתפם ברשתות חברתיות.

 

 1. אסור להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונה מזה שעיצבו לו בעלי האתר ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים, אלא בכפוף לקבלת הסכמתם לכך מראש ובכתב.

 

 

השימוש באתר

 1. כל המשתמשת באתר מצהירה כי הינה מודעת לתקנון האתר, לרבות לכללי השימוש באתר, קראה, הבינה ומקבלת אותו במלואו וכי  לא תהא לה ו/או למי מטעמה, כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות הבעלי האתר על פי התקנון.

 

 1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שתפר את  הוראות התקנון ו/או תעשה שימוש בלתי ראוי באתר, או בכל תוכן המופיע באתר.

 

 1. כל אדם ו/או תאגיד רשאי לבצע רכישה באתר, בהתקיים במצטבר, כל אחד מהתנאים המפורטים להלן:

19.1            המבצעת פעולה באתר הינה תושבת ישראל שגילה מעל 18 שנים, בעלת תעודת זהות ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל.

19.2            המבצעת פעולה באתר הינה בעלת כרטיס אשראי תקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי   הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל, או בעלת חשבון פעיל באתר העברת התשלומים paypal.com ,  או באפשרותה לבצע תשלום דרך מערכת סילקה אינטרנטית שאושרה במפורש מראש על ידי הבעלי האתר.

19.3            המבצעת פעולה באתר הינה בעלת שליטה על תא דואר אלקטרוני תקין, נגיש ופעיל באינטרנט.

19.4            מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של משתמשת באתר הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייבת המשתמשת באתר לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה התחייבה.

19.5            המבצעת פעולה באתר תציית להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושה באתר ולא תבצע או תרשה לאחר לבצע כל שימוש למטרה בלתי חוקית ו/או פגעת בזכויות בעלי האתר ו/או צדדים שלישיים.

19.6            מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מבצעת הפועלה לא תפעיל ולא תאפשר לאחר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, לא  תיצור ולא תשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

19.7            על אף כל האמור לעיל,  בעלי האתר רשאים שלא לאפשר לכל אדם ו/או תאגיד ו/או לכל קבוצה של בני אדם, את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר או לא,  לפי שיקול דעתם הבלעדי, ללא חובה ליתן הנמקה ו/או הודעה מראש.

19.8            הרכישה היא לצרכים אישיים של המשתמשת ואינה לצרכי מכירה ו/או החקרה ו/או השכרה לצדדים שלישיים.

 

 

הצהרות בעלי האתר והגבלת אחריות

 1. בעלי האתר עושים ככל יכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק בותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובעלי האתר לא תישאו באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 

 1.  בעלי האתר לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמשת או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר או מרכישה באמצעותו, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא; בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל את הרכישה  בהודעה בכתב למבצעת הפעולה. בנוסף על כך, כמו כן, הרוכשת או כל מי שבא במקומה תהיה אחראית באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידה באמצעות האתר, בהתאם להוראות המופיעות בתווית הצמודה למוצר.

 

 1. בעלי האתר מציעים למכירה בעמצאות האתר אך ורק מוצרים חדשים ותקינים. תאורי המוצרים אשר נמכרים באתר ו/או ע"י בעלי האתר, הם כפי שנמסרו לבעלי האתר על ידי יצרני ו/או משווקי הפריטים והם באחריותם הבלעדית. בעלי האתר לא יהיו אחראים לתוכנם ונכונותם של נתונים אלה.

 

 1. אחריות בעלי האתר למוצרים הנמכרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוחה בלבד.

23.1            האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו עפ"י החוקים והתקנות להגנת הצרכן. כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צד שלישי (להלן: "המידע"), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע באתר משום המלצה לרכוש מוצר. לפני השימוש הראשון במוצר, חובה לעיין בתווית המוצמדת למוצר ויש לפעול רק על - פי ההנחיות שבו. אין לראות במידע המופיע באתר משום תחליף להוראות השימוש והטיפול שמופיעות בתווית.

 

23.2            בעלי האתר לא יהיו אחראים לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמשת ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע  פנימי/חיצוני אחר ו/או הנובע משימוש  במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן או בניגוד אליהן.

 

23.3            בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, נגיפי מחשב ורשת, וירוסים, תוכנות זדוניות, פגמים בתוכנה ("באגים") נפילות ותקלות ברשתות החשמל, התקשורת, או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם.

 

23.4            בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לטלפון הסלולרי ו/או לתשתיות של המשתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר.

 

 1. בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשות אחרות באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

 

 1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד אינן מחייבות את בעלי האתר. הנהלת האתר תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג תמונות מדויקות ככל האפשר. יש לזכור שצבעים ו/או גוונים עלולים להראות שונה בצגים (של מחשב, טאבלט או סמארטפון) שונים.

 

 

 1. מכירה ורכישה באתר

     הליך הרכישה באתר כולל את השלבים הבאים:

25.1     הרשמה לאתר, אך קיימת אפשרות לבצע הזמנה כאורחת,

25.2     גלישה לדפי המוצרים, סימון המוצרים המבוקשים,

25.3     ביצוע התשלום.

להלן פירוט הפעולות:

 

הרשמה לאתר

 

 1.  משתמשת המבקשת להירשם כמנוי תדרש, כחלק מתהליך הרישום, לבחור סיסמא ושם משתמש. חל איסור מוחלט לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם או תאגיד אחר באופן העלול להטעות או בכוונה להתחזות אליו. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, במסגרת שיקול דעתם הבלעדי, שלא לאשר שם משתמש אשר הם סבורים כי הינו בלתי חוקי, לא הולם, עלול להטעות או פוגע.

 

 1. המשתמשת תהיה אחראית לשמירת סודיות סיסמתה, ותישא באחריות לכל שימוש אשר ייעשה בסיסמה, אף אם נעשה ללא אישור. המשתמשת לא תרשה העברת הסיסמה לצד ג' או שימוש מקביל בסיסמה שלא במסגרת מכסת השימוש שהוגדרה לכל משתמשת. (מכסת המשתמשת היא אחד, כל עוד לא אישרו בעלי האתר אחרת, מראש ובכתב).  באחריות המשתמשת לדווח לאתר בדוא"ל על אודות כל שימוש או חשד לשימוש לא מאושר במנוי ועל כל הפרת אבטחה אשר ידועה לו כולל אובדן, גניבה, או הפצת סיסמה ללא אישור. בעלי האתר לא יישאו באחריות לנזקים אשר ייגרמו במישרין או בעקיפין למשתמשת, כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי.

 

 1. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוחה. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

 

 1. הזמנה כאורחת (ללא הרשמה):

 

30.1            ניתנת אפשרות לגולשת שאינה משתמשת רשומה לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה. תשומת לב הגולשת המנצלת אפשרות זאת מופנית לקבוע בסעיף 3 לתקנון, הקובע את תחולת התקנון גם על גולשת שאינה משתמשת רשומה.

30.2            במידה והגולשת ביצעה הזמנה כאורחת ולאחר מכן החזירה את המוצר, בכפוף לתנאים הקבועים בתקנון, יווצר באתר עבורה חשבון זמני אליו יוזן הזיכוי,  על מנת שיתאפשר רישומו לזכותה. במידה והגולש מעוניינת בהחזר כספי וזכאית לו עפ"י התקנון,  החזר שכזה יינתן לחשבון הזיכוי.

 

 1. גלישה לדפי מוצרים, סימון הבחירה ושיטת המכירה באתר:

31.1            עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מכירה". דף המכירה  יכלול את שם המוצר המוצע למכירה, מחיר ההמוצר, מחיר המשלוח ואת המחיר כולל דמי המשלוח.
במידת האפשר, הדף יכלול גם תמונה להמחשה  נתונים שנמסרו על ידי היצרן ו/או היבואן ויאפשרו לגולשת לבחור את המידה המבוקשת ואת הצבע, במידה והמוצר מוצע במידות שונות ו/או בצבעים שונים.

31.2            מבצעת הפעולה רשאית לרכוש מוצר או מספר מוצרים מתוך דפי המכירה של האתר על ידי הקלדה במקום המיועד לכך, באתר. לשם כך, היא תסמן את המוצרים הנבחרים ואת הכמות המבוקשת מכל מוצר, על ידי הקלדה באתר.

31.3            עיסקת מכירה תתגבש רק לאחר אישור האתר, שיופיע על המסך בציוד הקצה של  מבצעת הפעולה ויישלח לתיבת הדוא"ל המעודכן שמבצעת הפעולה מסר לאתר.

 

 1. ביצוע התשלום:

32.1            עם סיום בחירת הפריטים, הגולשת תלחץ לחיצה על הלחצן הוירטואלי/הקישור: "לקופה". בדף הקופה הגולשת תבחר כתובת למשלוח, סוג משלוח (איסוף עצמי,  משלוח בדואר  או בשרות שליחים) ויוכל להוסיף הערות. לאחר ביצוע ההזמנה על ידי לחיצה על הלחצן הוירטואלי "בצע קניה", מבצעת הפעולה תועבר לדף התשלום בשרת המאובטח של חברת הסליקה, תקליד את הפרטים של כרטיס האשראי ותתבצע סליקת תשלום באמצעות חברת סליקה חיצונית, בשרת מאובטח על פי התקן  PCI DSS.

32.2            סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

32.3            יום אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי של מבצעת הפעולה או מטעמה, כפי שהוקלד בטופס ההזמנה יהיה יום ביצוע ההזמנה. 

 

תנאים נוספים:

 1. המוצרים באתר אינם מוצעים למכירה סיטונאית וכל האמור בסעיף זה יחול על מכירות ללקוח המוגדר כ"צרכן" כמשמעותו של מונח זה, בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, (קרי: "צרכן" – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי);  הוראות סעיף זה לא יחול על לקוח סיטונאי ו/או כל לקוח שאינו "צרכן".

 

 1. בעלי האתר רשאים לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים בכל עת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.

 

 1. בעלי האתר רשאים להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וגם רשאים בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

 

 1. רישומי מחשב ועיבוד הנתונים של בעלי האתר, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

 

 

החלפת והחזרת מוצרים

 1.  האמור בפרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א  1981.עד 14 יום מקבלת המוצר

37.1            בעלי האתר יחליפו כל מוצר פגום או שנמסר ללקוח שהוא "צרכן" או יחזירו את תמורתו, בהתאם לכל תנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:

37.1.1      המוצר הוחזר תוך 14 יום.

37.1.2      המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, והתוויות נשארו מחוברות למוצר, בחיבור המקורי ("אזיקון").

37.1.3      המוצר יישלח בדואר רשום או או תבוצע החזרה עצמית רק בתאום מראש את נציגי השירות של האתר, בשליח לכתובת: רח' אפרים 85 אשקלון

37.1.4      שמה ופרטיה המלאים של הלקוחה ומספר ההזמנה או החשבונית יצורפו למוצר. הלקוחה תתיר לבעלי האתר להעביר את שמה וכתובתה ליצרן או ליבואן של המוצר, אם המוצר מיובא.

37.2                במקרה של החזרת מוצר כאמור לעיל, בעלי האתר זכאים לחייב את הלקוחה בסך של 100 ש"ח או ב 5% ממחיר המוצר, לפי הנמוך מבין השניים להוציא מקרה של מוצר פגום שבו הלקוח לא חיוב בתשלום .

37.3                כל האמור לעיל לא יחול על מוצר שיוצר במיוחד במיוחד עבור הלקוחה.

34.5       על פי הנחיית משרד הבריאות, פיאות שיער, חלקים תחתונים כמו בבגדי ים והלבשה תחתונה אינם ניתנים להחזרה ואו להחלפה. חלקים עליונים של בגדי ים ניתנים להחזרה.

34.6       אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, בעלי האתר לא יוכלו להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לאתר בגלל פרטים מוטעים, תחוייב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

 1. בעלי האתר אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

 

 1. כל המחירים המופיעים באתר נוקובים בשקלים חדשים, כוללים את מחיר המוצר, עלות ואת המע"מ החל כדין  ואינם כוללים דמי משלוח.

 

 1. בעלי האתר רשאים להפסיק את התוקף של מבצעים בכל זמן, ללא הודעה מוקדמת.

 

 1. לא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי בגין מוצרים, מעל גובה התשלום שהלקוחה שילמה בפועל (שנמכרו בהנחה או במבצע “sale”) ו/או בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית (מתנות).

 

 

ביטול מכירה על ידי בעלי האתר

 1. מודגש ומובהר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו. במצבים אלה, תבוטל העסקה ולמבצעת הפעולה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם בגין הפריט על ידי מבצעת הפעולה.
 2. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר במלאי במחסני האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במקרה ולא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי למרות זאת המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיו בעלי האתר מחוייבים במכירת המוצר, ולמבצעת הפעולה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לה ו/או לצד ג', בתנאי שבעלי האתר ישיבו למבצעת הפעולה כל סכום ששילמה בגין המוצר שאזל, אם  אכן שילמה בגינו ו/או בעלי האתר יבטלו את החיוב במידה ובוצע.
 3. אם תחול טעות בהקלדה, בתיאור המוצר, בזמינותו במלאי, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת  המוצר או בכל תוכן הקלדה אחר או העלאה לאתר, או בקבלת הנתונים מהלקוחה, רשאים בעלי האתר לבטל את המכירה, מבלי שיהיה בכך כדי לחייבם בתשלום פיצוי למבצעת הפעולה, אך בעלי האתר יהיו  חייבם להודיע לה, לכתובת הדוא"ל שמסרה לאתר, תוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת ההזמנה לאתר, את דבר הביטול ואת הסיבות לביטול ולהשיב הסכום ששולם בגין הפריט על ידי מבצעת הפעולה.

 

שמירה על פרטיות המשתמשת (מדיניות פרטיות)

 1. בעלי האתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן באמצעות חברת סליקה חיצונית, בשרת מאובטח על פי התקן  PCI DSS, אך יתכנו מקרים שאינם בשליטתם ו/או הנובעים מכח עליון; בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמשת ו/או למי מטעמה אם מידע זה יאבד, או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

 1. בעלי האתר אינם אוגרים נתונים של כרטיסי אשראי במחשביהם.

 

 1. בעלי האתר עושים שימוש בטכנולוגיית  “cookies” ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד: "העוגיות"). בכל דפדפן קיימת אפשרות טכנולוגית מאד פשוטה להסיר עוגיות ו/או לסרב לקבלן.  השימוש בטכנולוגיה זו מאפשרת העלה יותר מהירה של עמודי האתר בציוד הקצה של משתמשת רשומה.  

 

 1. בעלי האתר נוקטים באמצעי אבטחה שונים על מנת למנוע חדירות למחשבי האתר ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין הם יכולים לאבטח את מחשבי האתר ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הגולשת מצהירה בזאת כי לא תהיה לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בעלי האתר בגין חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. בעלי האתר ממליצים לגולשת לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותה באינטרנט. מובהר שאותם "עוגיות" הן קבצים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע לגלישה באתר וניתן בכל עת להסירם ממחשב המשתמשת.

 

 1. בעלי האתר מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע ולא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה, או לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה ויתר המטרות המפורטות בתקנון, בפרק שמירה על פרטיות המשתמשת (מדיניות פרטיות).

 

 1. מילוי טופס ההרשמה לאתר מהווה הסכמה של הגולשת לכך שפרטיה שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת בעלי האתר, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר שלהם, או של מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

50.1            למטרות שיווק, דיוור שווקי, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לגולשת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);

50.2            לצרכי ניהול רשימת המשאלות, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי;

50.3             לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; 

 1. שימוש כאמור בפרטי הגולשת לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינם של הבעלי האתר והגולשת מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א  - 1981. בעלי האתר לא ייחשבו כמפרי התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות הגולשת בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות גולשת או להתחקות אחריה על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 

 1. מובהר שהמידע שיוזן לאתר, ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי פעם בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. משתמשת שאינה מסכימה לקבלת דואר אלקטרוני כאמור, חייבת  לפנות בהודעה לכתובת הדא"ל של ההאתר, לצורך מחיקת כתובתה ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור, או לעדכן את הגדרתה באתר, בהתאם. משלוח הדוא"ל למשתמשת יופסק תוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעתה הנ"ל או מקליטת שינוי הגדרתה, במערכת האתר.

 

 1. מובהר כי ישנן רשימות דיוור נפרדות, האחת כללית הנשלחת לגבי חידושים באתר והשנייה כוללת עדכונים אישיים ללקוחה - על הלקוחה לשים לב כי הסירה את עצמה מהרשימה המבוקשת, ובמקרה שאיננה מעוניינת לקבל עוד דיוורים - באחריותה להסיר את עצמה מן הרשימות השונות.

 

 1. במקרה שתהליך הרכישה לא הושלם, כלומר, מוצרים הונחו בסל הקניות ולא שולמו, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדוא"ל שהוזנה, אל ליצור קשר טלפוני עם הלקוחה למספר הטלפון שהזינה.

 

 1. באתר קיימת ומופעלת "רשימת משאלות". כל משתמשת יכולה לבחור בעת ההרשמה לאתר, לבחור בין מצב של "רשימת המשעלות גלויה" שלה לבין "רשימת משעלות חסויה. אם המשתמשת בחרה את רשימת המשעולות גלויה, כל משתמשת אחרת שתקליד בתיבת החיפוש שבעמוד את שמה, תוכל לראות את רשימת המשעלות שלה.

 

 1. כל משתמשת שתבחר את רשימת המשאלות חסויה, רשימת המשאלות שלה תהיה חסויה בפני כל משתמשת אחרת. כמו כן, כל משתמשת תוכל בכל עת לשנות את מצב רשימת המשאלות שלה, מחסיה לגלויה ולהפך.

 

 1. משתמשת שתבחר את רשימת המשאלות שלה כגלויה, מצהירה שהיא מודעת לכך שאינה חייבת על פי חוק לבחור במצב זה ונתנת בזאת את הסכמת מדעת, להצגת רשימת המשאולות שלה בפני כל משתמשת אחרת, ומוותרת בזאת על כל טענה ותביעה בעניין זה.

 

 1. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

 1.  

 

 

אספקת המוצרים

 1. אספקת המוצרים תתבצע בשטח מדינת ישראל (ובשטחי רמת הגולן  ויהודה ושומרון)  למען שמסר הלקוחה ו/או לסניף הדואר הקרוב למען הלקוחה ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוחה, בהתאם לבחירת הלקוחה בעת ההזמנה. המשלוחים יבוצעו בהתאם לנהלי הדואר או חברת השליחויות, ועל אחריותם, במשלוח מבוטח בהתאם לנהלים הקבועים אצל דואר ישראל או אצל חברת השליחויות, בהתאמה לסוג המשלוח.
 2. בעלי האתר מתחייבים להכין ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך שני ימי עסקים.  ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מבצעת משלוחים לרוב חלקי הארץ תוך שלושה ימי עסקים נוספים. אם המען המבוקש נמצא בישוב מרוחק, כגון, יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק וברמת הגולן , בעלי האתר  לא יוכלו להתחייב להגעה עד שלושה ימי עסקים. במקרה זה, על הלקוחה ליצור קשר אם שירות הלוקות של האתר, על מנת לברר את מועד הגעת המשלוח.

 

 1. יבוצעו משלוחים בשטח מדינת ישראל (ובשטחי רמת הגולן  ויהודה ושומרון)  למען שמסר הלקוחה ו/או לסניף הדואר הקרוב למען הלקוחה ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוחה, בהתאם לבחירת הלקוחה בעת ההזמנה. אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לנהלי הדואר או חברת השליחויות, ועל אחריותו, במשלוח מבוטח בהתאם לנהלים הקבועים אצל דואר ישראל או אצל חברת השליחויות, בהתאמה לסוג המשלוח.

 

 1. אספקת המוצרים תבוצע באיסוף או במשלוח בהתאם לבחירת הלקוחה, בעת ביצוע ההזמנה. הלקוחה רשאית לבחור אחת מבין האפשרויות הבאות:

63.1           ללקוחה שבחרה בעת ההזמנה באיסוף עצמי: שני ימי עסקים לאחר אישור ההזמנה, הלקוחה תגיע לכתובת המסירה (_____________) כשבידיה תעודת זהות של הלקוחה, (ובמקרה של לקוחה שהיא תאגיד, בהצגת ייפי כח חתום בחותמת התאגיד) בשעות הפעילות שיירשמו באישור ההזמנה.  

63.2           ללקוחה שבחרה בעת ההזמנה במשלוח רשום של דואר ישראל  (בתשלום שיתווסף להזמנה): החבילה תשלח בדואר ישראל ותגיע עד למען הלקוחה (בשעות חלוקת הדואר),  ואם הלקוחה אינה נמצאת, או אם החבילה גדולה לפי הסווג של דואר ישראל, תושאר הודעה בכתב והחבילה תמתין ללקוחה בסניף בסניף הדואר הקרוב או בנקודת החלוקה הקרובה.

62.3      ללקוחה שבחרה בעת ההזמנה בשילוח מהיר באמצעות חברת שילוח (בתשלום שיתווסף להזמנה):  החבילה תשלח באמצעות חברת השילוח עד למען הלקוחה ויימסר ע"י חברת השילוח בתיאום עם הלקוחה (בשעות החלוקה של חברת השילוח).

 

 1. בעלי האתר לא ישאו בשום אחריות לתקלה ו/או לאיחור ו/או לנזק מסוג כלשהו, שיגרם בשילוח  שיבוצע באמצעות דואר ישראל והלקוחה מצהירה ומאשרת כי היא מוותרת על כל טענה ודרישה בעניין זה, היות ויוכלה להפנות כל טענה או דרישה לדואר ישראל השילוח ו/או למבטח השילוח, בהתאמה.

 

הגלישה בבלוג האתר

 1. בעלי האתר ינהלו במסגרת האתר, בלוג שיעסוק בנושאים מעולם האופנה, ויאפשרו השתתפות המשתמשות, על פי הכללים הבאים:

64.1   על הגלישה בבלוג חלים, כל לתנאיי תקנון זה, ובנוסף הכללים המפורטים בסעיך זה.

64.2   כניסת המשתמש לבלוג הינה על אחריותה הבלעדית של המשתמשת.

64.3   כל משתמשת תוכל להעלות תגוביות, בכפוף לכיבוד התנאים שבתקנון זה.

64.4   משתמשת המעלה תכנים בתגוביות, עושה זאת על אחריותה הבלעדית. בעלי האתר אינם אחראים לתגוביות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שיעשה ע"י משתמשות בתכנים.

64.5   בעלי האתר אינם אחראים לתכנים, לדעות ולמידע המסחרי המועלים במסגרת התגוביות  ע"י המשתמשות.

64.6   המשתמשת מתחייבת שלא לרשום תגובית במטרה לפגוע באדם כלשהו ו/או במטרה לעודד פגיעה בזכויות אדם כלשהו ו/או הפרה של חוקי מדינת ישראל.

64.7   המשתמשת מתחייבת שלא לעבור על חוקי מדינת ישראל ו/או לא לעודד עבירה על חוקי מדינת ישראל במסגרת התגוביות.

64.8   השתמשת מתחייבת שלא להציף את הבלוג בתגוביות מתוך מטרה לעורר סערת  תגוביות של משתמשים אחרים, מתוך מטרה לקדם מוצר או שירות או לעודד משתמשים להימנע מלקנות מוצר או שירות, או לקדם אתר מתחרה או לפגוע בענייניהם של בעלי האתר בדרך אחרת.

64.9   המשתמשת מצהירה ומתחייבת כי היא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המועלים על ידה במסגרת התגוביות, וכי אם תפר זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים מכל סוג שהוא, היא מייפה את כוחם של בעלי האתר להסיר מעצמם כל אחריות ולהעביר אל המשתמשת כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאים בעלי האתר לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו להם, לרבות הוצאות משפטיות.

64.10  זכויות היוצרים על התכנים שהועלו במסגרת הבלוג הן של בעלי האתר או של צדדים שלישיים, ואין להעתיק תכנים אלה ללא קבלת רשותם של בעלי הזכויות לכך, מראש ובכתב. 

64.11  בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להגביל ו/או לשלול, לתקופה מוגדרת ו/או בלתי מוגדרת את הרשות שניתנה למשתמשת, להגיב תגוביות בבלוג, וזאת אף ללא התראה מראש וללא נימוקים, אם לפי שיקול דעתם הבלעדי, אם יש בתגובית או בתגוביות המשתמש חשד לפגיעה בחוקי מדינת ישראל ו/או ברגשות הציבור ו/או בזכויות צדדים שלישיים ו/או בעניינים המסחריים או האחרים  של בעלי האתר.

65.       בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע בכל עת שימוש באתר לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, על ידי כל משתמשת, עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע או עלול לפגוע בצדדים שלישיים ו/או בחברה, בלתי מוסרי, או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין ("תוכן פסול").  

גלישה ברשת החברתית Instagram

 1. בעלי האתר ינהלו מנוי ברשת החברתית הבינלאומית / היישומון “Instagram”, (http://www.instagram.com) להלן "אינסטגרם".

66.1         אינסטגרם הוא אתר עצמאי ולבעלי האתר אין שליטה ו/או השפעה על תקנון אותו אתר ועל מדיניות הפרטיות שלו. כל שימוש בו ע"י משתמשת תהיה על אחריותה בלבד והוא כפוף לתקונון של אינסטגרם.

66.2         כללי הגלישה בבלוג האתר יחולו גם על גלישת המשתמשות בתמונות מנוי ה"אינסטגרם" של האתר.

 

הדין החל ומקום השיפוט

 1. על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז הדרום, במקרה של מחלוקת - מקום השיפוט יהיה, בעיר בעיר אשקלון בלבד.

בירורים ושירות לקוחות

 1. בעלי האתר יעשו כמיטב יכולתם לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון __________ בפנייתה תטופל מוקדם ככל שניתן.
 2. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של האתר בטלפון: ______ או בלחצן "יצירת קשר",  או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו info@afecto.co.il.

 

גלישה נעימה!

צוות האתר